വ്യാഴാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 05, 2012

പൊടിപ്പൂട്ട്

വിഷുക്കാലം - മലയാളത്തിന്റെ കൃഷിക്കലണ്ടറിന് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ട് കൃഷിയുപകരണങ്ങള്‍ ചലിച്ചുതുടങ്ങി.. മനുഷ്യനൊപ്പം ജീവജാലങ്ങളും കാര്‍ഷികാഭിവൃദ്ധിയുടെ നല്ല നാളേയ്ക്കായി കാത്തിരിയ്ക്കുന്നു...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ