വെള്ളിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 30, 2011

ചെളിപ്പൂട്ട്

കൂറ്റനാട് ഭൂമിക ഓര്‍ഗാനിക് ഫാമിംഗ് ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്ന പതിനഞ്ച് ഏക്കര്‍ ജൈവനെല്‍കൃഷിയ്ക്കായി ട്രാക്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിലം ഉഴുന്നതിന്റെ വീഡിയോ കാണൂ...posted by
shino jacob koottanad

വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 29, 2011

നെല്‍കൃഷി വീഡിയോ

ഭൂമിക ഓര്‍ഗാനിക് ഫാമിംഗ് ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്ന പതിനഞ്ച് ഏക്കര്‍ നെല്‍കൃഷി... ഞാറുപറിയ്ക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ കാണൂ...

ബുധനാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 28, 2011

നെല്‍വയലില്‍

കൂറ്റനാട് ഭൂമിക ഓര്‍ഗാനിക് ഫാമിംഗ് ട്രസ്റ്റ് ജൈവകൃഷി നടത്തുന്ന പതിനഞ്ചേക്കര്‍ നെല്‍വയലില്‍ സ്കൂള്‍കുട്ടികള്‍ ഞാറുനടാനെത്തിയതിന്റെ എ സി വി വാര്‍ത്ത കാണൂ....


posted by

shino jacob koottanad