ഞായറാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 03, 2013

മാവിലന്‍ - വംശീയ സംഗീതം


കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ മാവിലന്‍ സമുദായം അവതരിപ്പിച്ച സംഗീതം

പണിയ സംഗീതം

വയനാട് ജില്ലയിലെ പണിയ ഗോത്രക്കാരുടെ സംഗീതം

കൊയ്തുമെതി യന്ത്രംകൂറ്റനാട് എളവാതില്‍ക്കല്‍ ക്ഷേത്രപരിസരത്തെ നെല്‍വയലില്‍ ആദ്യമായി കൊയ്ത്തുമെഷീന്‍ എത്തിച്ചപ്പോള്‍...