ഞായറാഴ്‌ച, ജനുവരി 29, 2012

കൊയ്ത്ത് പരിശീലനം

കൂറ്റനാട് ഭൂമിക ഓര്‍ഗാനിക് ഫാമിംഗ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ജൈവകൃഷി നെല്‍വയലില്‍ കൊയ്ത്ത് പരിശീലനം നടത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍
2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: